تعمیر، بازاندیشی و پیکربندی دوباره

بحران COVID-19 هنوز تمام نشده است، چه رسد به اثرات بلندمدت آن. همانطور که به دنبال بازیابی تعادل و سوق دادن خود به آینده هستید، در اینجا چند پیشنهادهایی وجود دارد که می‌توانید کسب و کار خود را تعمیر، بازاندیشی و پیکربندی مجدد کنید. آسیب‌ها را تعمیر کنید. در سازمان بازاندیشی کنید. عملیات تجاری را …

تعمیر، بازاندیشی و پیکربندی دوباره Read More »