لکوموتیوهای مورد استفاده در ناوگان کشش راه‌‌آهن

لکوموتیوهای مورد استفاده در ناوگان کشش راه‌‌آهن ایران در سال ۱۳۳۶ صرفاً لکوموتیوهای بخار بودند؛ تا نخستین لکوموتیوهای دیزل که از سال ۱۳۳۶ وارد ناوگان راه آهن ایران شد و در حال حاضر لکوموتیوهای دیزل الکتریک ساخت شرکت جنرال موتور آمریکا، لکوموتیوهای مانوری دیزل الکتریک هیتاچی و لکوموتیوهای دیزل الکتریک جنرال الکتریک ساخت کانادا و …

لکوموتیوهای مورد استفاده در ناوگان کشش راه‌‌آهن Read More »