توسعه‌ی زیرساخت‌های لجستیکی

بخش حمل و نقل به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد کشورها دارد ، یکی از شاخص‌های توسعه‌یا‌فتگی کشورها محسوب می‌شود و پیشرفت و تو سعه‌ی آن نقش مهمی در ایجاد تحول در سایر بخش‌های صنعت، کشاورزی و تولیدی ایفا می‌کند تا جایی که امروزه بیشتر اندیشمندان و صاحبنظران عرصه‌ی اقتصادی، رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشورها را مشروط به توسعه‌ی بخش حمل و نقل می‌دانند و این صنعت را به عنوان محور فعالیت‌های اساسی و زیربنایی و لازمه‌ی تحول به حساب می‌آورند. سریر لجستیک با بهره‌گیری از کارشناسان خبره، ظرفیت ارائه‌ی خد مات پرو‌ژه‌های زیرساخت لجستیک بر اساس مدل‌ها‌ی قراردادهای TurnKeyو BOT و موارد مشابه را دارد. این مجموعه توانایی انجام و مدیریت پروژه‌هایی از قبیل موارد زیر را دارد:

  • احداث خطوط ریلی اصلی و آنتنی
  • احداث پایانه‌ی بابری جاده‌ای
  • توسعه‌ی ناوگان ریلی و جاده‌ای در جهت افزایش توان زیرساخت لجستیک کشور
  • احداث مجتمعات خدماتی و رفاهی بین جاده‌ای
  • مکانیزه کردن روند تخلیه و بارگیری مواد معدنی و صنعتی
  • احداث اسکله‌ی تخلیه و بارگیری کالا
اسکرول به بالا